De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering.

De term objectieve aansprakelijkheid verwijst naar het feit dat een schadelijder geen fout dient te bewijzen uit hoofde van de uitbater of houder van een onderneming of inrichting om zijn of haar lichamelijke en stoffelijke schade vergoed te krijgen ingevolge een brand of ontploffing die zich in die inrichting heeft voorgedaan.

Bijgevolg is de uitbater van een voor publiek toegankelijke inrichting automatisch gehouden tussenkomst te verlenen voor de gelegen schade, zelfs indien deze uitbater of houder geen enkele fout begaan heeft.